Menu

Ochrana osobných údajov

Nariadenie nadobúda účinnosť od 25.5.2018

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov zo strany spoločnosti DEMI šport plus, s.r.o., ako prevádzkovateľa, osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). 

Prevádzkovateľ osobných údajov

DEMI šport plus, s.r.o., so sídlom Juraja Slottu 47, 917 01  Trnava, IČO: 36531154, elektronická adresa demisport@demisport.sk, www.demisport.sk .  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 37537/T. (ďalej len DEMI šport plus, s.r.o.)

Kategórie osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, podpis, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa miesta podnikania pri výkone podnikateľskej činnosti, údaje o telefónnom spojení, vrátane mobilného telefónu a adresy elektronickej pošty, číslo bankového účtu, a to jednotlivo alebo v akýchkoľvek kombináciách a zoznamoch, grafické texty, obrázky alebo fotografie, v písomnej aj elektronickej forme. 

Účely spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa DEMI šport plus, s.r.o.


 • Objednávky/Dopyty/Zmluvy/Kúpne zmluvy/ Nájomné zmluvy/Darovacie zmluvy/Autorské zmluvy
 • E-shop
 • Vernostný program (klubové karty DEMI šport plus, s.r.o.)
 • Marketing (ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci marketingu)
 • Súťaž
 • Grafika (spracovanie textov, obrázkov alebo fotografií v elektronickej forme pri poskytovaní grafických služieb na základe objednávky, zmluvy)
 • Reklamácie, sťažnosti
 • Súdne spory
 • Správa registratúry (evidencia pošty)
 • Outlook (e-mailová pošta)
 • Účtovné doklady

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je v zmysle Čl. 6, ods.1  nariadenia štandardne splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie dopytu, objednávky, zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov DEMI šport plus, s.r.o. alebo vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel (účel marketingu, vernostný program, súťaže). 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje


 • poskytovatelia účtovných služieb
 • poskytovatelia IT služieb
 • poskytovatelia obchodných služieb
 • poskytovatelia grafických služieb
 • poskytovatelia právnych služieb
 • orgány činné v trestnom konaní
 • kontrolné orgány štátnej správy
 • súdy

Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť DEMI šport plus, s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas doby nevyhnutnej na plnenie dopytu, objednávky, zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Doba uloženia osobných údajov po skončení doby spracúvania je daná dĺžkou všeobecnej, prípadne zmluvne dohodnutej premlčacej doby v zmysle občianskeho zákonníka z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a oprávnených záujmov  vyplývajúcich zo zmluvy alebo z predzmluvných právnych jednaní s dotknutou osobou. V prípade osobných údajov, ktoré sú povinnými zákonnými náležitosťami účtovných a daňových dokladov je daná dĺžkou, ktorú pre uchovávanie účtovných a daňových dokumentov stanovujú právne predpisy v zmysle osobitných zákonov pre účely uskutočnenia kontroly zo strany štátnych orgánov.  Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Zabezpečenie spracúvania osobných údajov

Zabezpečenie spracúvania osobných údajov je vykonávané technickými (mechanickými a elektronickými) prostriedkami prevádzkovateľa, vrátane povinnosti mlčanlivosti osôb, ktoré sa na spracúvaní podieľajú, zároveň je zabezpečené právnymi dokumentmi a zakotvené vnútornými predpismi spoločnosti DEMI šport plus, s.r.o. Opatrenia k zabezpečeniu sú pravidelne preverované a kontrolované, a systém zabezpečenia osobných údajov je vyhodnocovaný. 

Profilovanie

Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie na základe poskytnutých údajov vykonávané nebude. 

Práva dotknutej osoby


 • právo požadovať od DEMI šport plus, s.r.o. prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči DEMI šport plus, s.r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. Podnety a žiadosti dotknutej osoby vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Pokiaľ to nariadenie pripúšťa, je prevádzkovateľ v jednotlivých prípadoch oprávnený požadovať primeranú úhradu nákladov.    V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na gdpr@demisport.sk . Ak máte otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa, prosím na zodpovednú osobu našej spoločnosti e-mailom na adresu gdpr@demisport.sk. Osobné údaje nie sú prenášané príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.Dotknutá osoba má právo obrátiť sa v záležitosti spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom  na dozorný úrad - Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07, Slovenská republika, +421 /2/ 3231 3220, www.uoou.sk. Na tejto stránke  je možné stiahnuť si, prezrieť si a prečítať právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. 

Prihláste sa na odber noviniek

Získate informácie o aktuálnych ponukách a novinkách

Odoslaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami spracúvania ochrany osobných údajov.

Odoslaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami spracúvania ochrany osobných údajov.

Prihláste sa na odber noviniek

Získate informácie o aktuálnych ponukách a novinkách

Odoslaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami spracúvania ochrany osobných údajov.

Odoslaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami spracúvania ochrany osobných údajov.

Logo spoločnosti
Predajňa

DEMI šport plus, s.r.o.
Juraja Slottu 47
917 01 Trnava

Po - Pi: 10:00 - 18:00 hod
So: 9:00 - 12:00 hod
Ne: zatvorené

Logo spoločnosti
Predajňa

DEMI šport plus, s.r.o.
Juraja Slottu 47
917 01 Trnava

Po - Pi: 10:00 - 18:00 hod
So: 9:00 - 12:00 hod
Ne: zatvorenéZákaznícky servis

 © 2018 Demi sport | Obchodné podmienky | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií tu. 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH